Author: Caroline Kelly, John Blake and Daniel Burke, CNN